درب ایربگ تندر 90

l90-125سشی

درپوش ایربگ تندر 90

شاگرد ارائه می شود که Airbag و کلاً مدلهای بدون E و 1 E درپوش ایربگ برای تندرهای 0
می شود. تولیدی ارشیا این درپوش را در مدل E شاگرد را پر می کند و مثل مدلهای 2 Airbag

 کامل ارایه می گردد


 

Copyright © 2019 arshial90.com. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.